|
عضويت

top_1

This is the default top_1 module style.

top_row_1

This is the default top_row_1 module style.

top_row_2

This is the default top_row_2 module style.

top_row_3

This is the default top_row_3 module style.

top_row_4

This is the default top_row_4 module style.

ab 1

This is the default above_body_1 module style.

ab 2

This is the default above_body_2 module style.

ab 3

This is the default above_body_3 module style.

ab 4

This is the default above_body_4 module style.

On this page you will see all the module styles and module positions available plus how to setup each of them.

All modules are fully collapsible!

How to install and setup module styles:

  1. Download any module you wish to publish to your site.
  2. In the backend of Joomla navigate to the menu item Extensions/Install Uninstall


  3. Browse for the module's install file and click Upload File & Install.
  4. Once the module has be installed navigate to the menu item Extensions/Module Manager (same menu as above)
  5. Find the Module just installed and click on it's title.
  6. Change any parameters that you wish and be sure to set it to published and publish it to your desired module position.
  7. To apply a module style simply fill in the module class suffix field with any of this template's included module styles. This parameter setting is found under Module Parameters on the right side of the screen.


  8. Assign what pages you would like the module to appear on and finally click Save.


 

bb 1

This is the default below_body_1 module style.

bb 2

This is the default below_body_2 module style.

bb 3

This is the default below_body_3 module style.

bb 4

This is the default below_body_4 module style.

left

This is the default left module style.

right

This is the default right module style.

داوطلبان کنکور 96

دریافت دفترچه کنکور 

بودجه بندی دروس رشته ریاضی از سال 91 تا 95

 


جهت دریافت کد سوابق تحصیلی به سایت سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری
http://dipcode.medu.ir
وارد شده پس از وارد کردن مشخصات کارنامه دیپلم خود ( کد دانش آموزی ، کد منطقه ، تاریخ تولد )
:boom: نمرات کتبی نهایی شما نمایش داده میشود اگر درست بود کلید تایید را بزنید در اینصورت به شما کد 14 رقمی سوابق تحصیلی ارائه میشود .
:boom: اگر این کد 14 رقمی را نداشته باشید حق ثبت نام کنکور سراسری را نخواهید داشت .m: دانش آموزانی که اطلاعات مشخصات فردی یا نمرات ثبت شده دروس کتبی در سایت جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی، صحیح نمیباشد بطور حضوری به محل اداره آموزش و پرورش منطقه ، مراجعه و

-red

This is the -red module style. This module style and the one shown below can be applied to positions: left, right, top_1, top_row_1, top_row_2, top_row_3, top_row_4, above_body_1, above_body_2, above_body_3, above_body_4, below_body_1, below_body_2, below_body_3, below_body_4, bottom_row_1, bottom_row_2, bottom_row_3, bottom_row_4.

نکات مورد توجه در خصوص کنکور

-blue

This is the -blue module style.

آرشیو تصاویر

-teal

This is the -teal module style.

-green

This is the -green module style.

-dark_grey

This is the -dark_grey module style.

-dark_blue

This is the -dark_blue module style.

-dark_red

This is the -dark_red module style.

-dark_teal

This is the -dark_teal module style.

-dark_green

This is the -dark_green module style.

منو اكاردئوني

 

مکان مجتمع

bottom_row_1

This is the default bottom_row_1 module style.

bottom_row_2

This is the default bottom_row_2 module style.

bottom_row_3

This is the default bottom_row_3 module style.

bottom_row_4

This is the default bottom_row_4 module style.