|
عضويت
Note - The tool tips script is by default disabled. If you wish to use it you must enable this script in the template's configuration area. This also includes site shaper installations.


Demo 1:
<a onmouseover="Tip('This is a sample tooltip.', WIDTH, 140, OPACITY, 80, ABOVE, true, OFFSETX, 1, FADEIN, 200, FADEOUT, 300,SHADOW, true, SHADOWCOLOR, '#000000',SHADOWWIDTH, 2, BGCOLOR, '#000000',BORDERCOLOR, '#000000',FONTCOLOR, '#FFFFFF', PADDING, 9)" href="http://www.shape5.com/demo/etensity/">

<img class="boxed2" alt="" src="http://www.shape5.com/demo/smart_blogger/images/tooltip.jpg"/>

</a>
Demo 2:
<a href="/index.htm" onmouseover="Tip('Image Demo

<img src=http://www.shape5.com/demo/smart_blogger/images/tooltip.jpg width=220 height=147>')">Demo 2 Image Tool Tip </a>

Demo 2 Image Tool Tip


Demo 3:
<a href="#" onmouseover="Tip('Image Demo<br /> <br /><img src=http://www.shape5.com/demo/smart_blogger/images/tooltip.jpg width=220 height=147>',SHADOW, true, BGCOLOR, '#000000', FADEIN, 400, FADEOUT, 400, SHADOWCOLOR, '#000000', BORDERCOLOR, '#000000',OPACITY, 90,FONTCOLOR, '#FFFFFF')"><strong>Demo 3 Image Tool Tip</strong></a>
Demo 3 Image Tool Tip

داوطلبان کنکور 96

دریافت دفترچه کنکور 

بودجه بندی دروس رشته ریاضی از سال 91 تا 95

 


جهت دریافت کد سوابق تحصیلی به سایت سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری
http://dipcode.medu.ir
وارد شده پس از وارد کردن مشخصات کارنامه دیپلم خود ( کد دانش آموزی ، کد منطقه ، تاریخ تولد )
:boom: نمرات کتبی نهایی شما نمایش داده میشود اگر درست بود کلید تایید را بزنید در اینصورت به شما کد 14 رقمی سوابق تحصیلی ارائه میشود .
:boom: اگر این کد 14 رقمی را نداشته باشید حق ثبت نام کنکور سراسری را نخواهید داشت .m: دانش آموزانی که اطلاعات مشخصات فردی یا نمرات ثبت شده دروس کتبی در سایت جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی، صحیح نمیباشد بطور حضوری به محل اداره آموزش و پرورش منطقه ، مراجعه و

نکات مورد توجه در خصوص کنکور

آرشیو تصاویر

منو اكاردئوني

 

مکان مجتمع