اسامی سرگروه های آموزشی مجتمع آموزشی توحید دختران

 

اسامی سرگروه های آموزشی مجتمع آموزشی توحید دختران

سال تحصیلی 99-98

 

 

سرگروه 

درس

اعضاء گروه

1

سعیده محمدی نژاد

علوم

 

نسرین شیخ الاسلام

مریم مسعودنیا

 

2

شهناز وکیل

زبان خارجه

 

مریم شریفیان

 

3

فاطمه بی خلیلی

عربی امارات

 

سکینه ذاکری

 

4

سکینه ذاکری

Islamic

 

شهناز وکیل

اعطم رحمانی

 

5

رحیمه رحماندوست

ریاضی ابتدایی

 

ناهید کتابی

سیده حوا میرعابدینی

ناهید کاظمی

معصومه علیمردانی

 

6

فاطمه خالقی

Social

 

--------- 

 

7

معصومه علیمردانی

علوم ابتدایی

 

ناهید کتابی

سیده حوا میرعابدینی

ناهید کاظمی

رحیمه رحماندوست

 

8

شهره سعیدی

Moral

 

کلیه همکاران

 

9

فضیله حیاتی

مشاوره

 

کلیه همکاران