بازرسی KHDA

 مجتمع توحید دختران در بازرسی های KHDA رتبه قابل قبول بدست آورده  است . 

رشته های موجود

در دوره متوسطه دوم این مجتمع آموزشی در های  ریاضی فیزیک و علوم تجربی دانش آموز می پذیرد.                                                                                                                            

 

تاریخچه مجتمع توحید دختران

n1 مجتمع توحید دختران با این عنوان در سال 1371 تاسیس گردید و  هم اکنون در سه دوره ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم دانش آموز می پذیرد.