بازرسی KHDA

The Knowledge and Human Development Authority KHDA is the educational quality assurance and regulatory authority of the Government of Dubai, United Arab Emirates

مجتمع توحید دختران در سال های تحصیلی گذشته در بازرسی های KHDA رتبه قابل قبول بدست آورده  است . 

رشته های موجود

دوره متوسطه دوم این مجتمع آموزشی در رشته های  ریاضی فیزیک و علوم تجربی دانش آموز می پذیرد. 

   The high school part of this school accepts students in mathematics, physics and experimental science 

تاریخچه مجتمع توحید دختران

n1 مجتمع توحید دختران با این عنوان در سال 1371  برای دانش آموزان ایرانی مقیم کشور امارات تاسیس گردیده و  هم اکنون در سه دوره ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم دانش آموز می پذیرد.