آذین بندی مدرسه

آذین بندی مدرسه جهت حضور با نشاط دانش آموزان در شروع سال تحصیلی از اقدامات مجتمع در بازگشایی مجتمع بود.