STEM اجرای طرح

چالش STEM( Science. Technology. Engineering .Math)     
 

 .با هدف افزایش تفکر انتقادی ،افزایش توانایی حل مساله  ، نو آوری و خلاقیت و افزایش سواد علمی دانش آموزان  د رمجتمع آموزشی در دوره ابتدایی  و متوسطه اول ، پایه های چهارم تا نهم برگزار گردید