کارگاه آموزشی ( نه گفتن و محافظت از بدن)

کارگاه آموزشی ( نه گفتن و محافظت از بدن) برای مقطع  ابتدایی برگزار شد ، سرکار خانم حیاتی مشاور مجتمع مدرس این دوره بودند.