روز معمار مبارک

معماری یعنی تلاش برای ساختن دنیایی که تا اندازه‌ای هر چند کوچک شبیه به رویاهای ماست  سوم ارديبهشت زادروز دانشمند برجسته شيخ بهایی و روز معمار مبارک.