پرسش مهر

p19رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر حسن روحانی با شروع سال تحصیلی 98-97 نوزدهمین پرسش مهر را مطرح نمودند. پرسش مهر 19  : " در سال گذشته چه مهارت هایی آموختید و برای امسال چه انتظاراتی دارید؟ "