دانش آموزان ابتدایی در اردوی تفریحی - آموزشی پارک ساحلی ممزر

چهارشنبه شانزدهم بهمن ماه دانش آموزان ابتدایی مجتمع در اردوی تفریحی - آموزشی پارک ساحلی ممزر به پیاده روی در کنار ساحل شنی و مشاهده علمی و بررسی آبزیان ، کتابخوانی و ورزش و بازی های محلی پرداختند.