برگزاری مسابقات فرهنگی سال 1400

بر اساس تقویم اجرایی مسابقات فرهنگی مرحله سرپرستی شامل خوشنویسی، نقاشی و طراحی برای دانش آموزان پایه سوم تا دوازدهم برگزار گردید. در این مسابقات بیش از 45 دانش آموز در رشته های مختلف شرکت نمودند این مسابقات از طرف معاونت محترم آموزشی سرپرستی و کارشناس محترم پرورشی مورد بازدید قرار گرفت.  (تصاویر)