فعالیت های مشاوره ای در مجتمع

  فعالیت های مشاوره ای در مدارس دارای اهمیت زیادی است و می توانند تحولی در زندگی دانش آموزان و اولیا ایجاد کنند. فعالیت های انجام شده در بخش مشاوره مجتمع بسیار متنوع بوده و نتایج خوبی برای دانش آموزان و اولیا بهمراه داشته است. در ادامه گزارشی از فعالیت های بخش مشاوره ای مجتمع تقدیم می گردد.

 

 گزارش