جلسه انجمن اولیا و مربیان

آخرین جلسه انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 99-98  در هفته ی اول تیرماه با حضور اعضاء محترم انجمن و سرپرست مدارس برگزار گردید. در این جلسه اعضای انجمن گزارش فعالیت های خود را ارائه نمودند.