نماشگاه science fair سال 1400

 یکی از روشهای ایجاد خلاقیت در دانش آموزان برپایی نمایشگاههای علمی و دست ساخته های دانش آموزان است. در این راستا و در جهت تقویت کاربردی کردن علوم و استفاده از تکنولوژی دانش آموزان متوسطه در نمایشگاهی که به همت دبیران علوم ، زیست ، فیزیک ، شیمی ، ریاضی ، فناوری و هنر تشکیل شده بود شرکت کرده و آثار و نو آوریهای خود را ارائه نمودند. در این نمایشگاه دانش آموزان از مدارس دیگر بهمراه همکاران و کارشناسان سرپرستی از نمایشگاه بازدید نمودند. تصاویر